756.187 PRODUCTEN - 76.433 REFERENTIE - 68.260 EAN


ALG. VOORWAARDENAlgemene voorwaarden

B2B horloges & sieraden (www.b2bhorloges.nl)

 

B2B horloges & sieraden hebben de Algemene voorwaarden gebaseerd op de volgende richtlijnen:

1. Coördinatiegroep Zelfregulering van de Sociaal-Economische Raad (SER)
2. Model Gedragscode voor Elektronisch Zakendoen van Electronic Commerce Platform Nederland (ECP.NL) 
3. Relevante Europese en Nederlandse wet- , en regelgevingFoto’s en afbeeldingen

De foto’s en afbeeldingen met eventuele beschrijvingen op de website zullen in hoofdlijnen overeenkomen met de aangeboden goederen. Het kan voorkomen dat deze niet 100% overeenkomen en het is aan u als professionele afnemer op de hoogte te zijn van de bestelde product referenties en eigenschappen.

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

1. Verkoop op afstand: een door de verkoper of dienstverlener georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

2. Overeenkomst: elke overeenkomst aangaande verkoop op afstand.

3. Communicatietechniek op afstand: een middel dat, zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van partijen kan worden gebruikt voor het voor het sluiten van een overeenkomst op afstand;

4. Klant: de koper van goederen of afnemer van diensten.

5. Aanbod: elke aanbieding van goederen en/of diensten, inclusief de daarbij van toepassing zijnde voorwaarden, zoals het bedrijf die in haar webshop, catalogus, folders of anderszins aan de klant doet;

6. Prijs: de prijs van het aangeboden goed of van de aangeboden dienst, zonder de bijkomende kosten, zoals deze apart vermeld en bedongen worden; 

7. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van goederen en/of diensten, waarvan de levering- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; 
8. Werkdagen zijn: maandag tot en met vrijdag.

Openingstijden kantoor zijn: maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot en met 16.00 uur.  
 

Artikel 2 - Identiteit 

Vestigingsadres kantoor (geen retouradres):

B2B horloges & sieraden

Epemstate 9

8926 MX Leeuwarden

Nederland
Tel.: (+31) 058 - 2011992

e-mail info@b2bhorloges.nl

KvK. nr. 50622382

BTW nr. NL001394808B56

   
Artikel 3 - Algemene voorwaarden

1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, is de tekst van toepassing zijnde algemene voorwaarden online ter beschikking.

2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk contact tussen B2B horloges & sieraden en de klant, ongeacht welke communicatiemiddel op afstand wordt gebruikt.  
3. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Bij eventueel ontbreken van een schriftelijke vastlegging kunnen afwijkingen door partijen met alle middelen rechtens worden bewezen.

   
Artikel 4 - Het aanbod

1. De foto’s en afbeeldingen met eventuele beschrijvingen op de website zullen in hoofdlijnen overeenkomen met de aangeboden goederen. Het kan voorkomen dat deze niet 100% overeenkomen en het is aan u, als professionele afnemer, op de hoogte te zijn van de bestelde product referenties.

2. Het is voor de klant niet mogelijk om uitgesteld of in termijnen te betalen.  

3. Tenzij anders vermeldt worden bij al onze producten het volgende geleverd: officiële verpakking (doosje/ zakje/ etc), officieel garantie bewijs, indien van toepassing een instructieboekje.

   
Artikel 5 – Zichttermijn

1. Het aanbod zal tevens een zichttermijn van vijf (5) werkdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de klant, tenzij anders overeengekomen is.

2. Tijdens de zichttermijn heeft de klant een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om de producten te kunnen bekijken, en wanneer er problemen zijn zoals verkeerde producten, beschadigde of niet functionerende producten zijnerzijds de ontvangen goederen te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik wordt gemaakt. Bij retourzendingen zullen de verzendkosten voor de rekening zijn van de verkoper.

3. De klant kan de zichttermijn uitsluitend inroepen door de geleverde goederen in deugdelijke verpakking te retourneren inclusief verzendverzekering. Verzenden zonder verzendverzekering is op eigen risico.

   
Artikel 6 - Totstandkoming van de overeenkomst

1. Onverminderd het bepaalde in het derde lid komt de overeenkomst tot koop en verkoop tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Bij het van toepassing zijn van een zichttermijn geldt het door de klant inroepen van de zichttermijn van vijf (5) werkdagen als ontbindende voorwaarde.

3. Het staat B2B horloges & sieraden vrij om overeenkomstig de wettelijke bepalingen koop op proef te bedingen en aan de zichttermijn opschortende werking toe te kennen.  
4. B2B horloges & sieraden treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van persoonlijke informatie en in het bijzonder van betalingen.

5. B2B horloges & sieraden kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of degene die bestelt of aanvraagt aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. B2B horloges & sieraden is gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden.   

   
Artikel 7 - De prijs

1. Gedurende de aangegeven looptijd zullen de prijzen van de aangeboden goederen en/of diensten niet worden verhoogd, zulks behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven. In tegenstelling tot hetgeen in de vorige volzin is bepaald, is het mogelijk dat, indien de aard van het aangebodene dit met zich brengt, er sprake is van variabele prijzen. In dat geval zal dit en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden vermeld.

2. Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet toegestaan tenzij:
a) de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen of
b) de klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

   
Artikel 8 – Garantie

1. Garantie betreft eventuele fabrieksfouten met uitzondering van: batterij, glas, slot, kast, bewegende delen, band en ondeskundig gebruik.

2. Wij adviseren om uw klanten door te sturen naar vestiging van de fabrikant in Nederland. Zij zijn verplicht om eventuele fabrieksfouten in behandeling te nemen van consumenten.

3. B2B horloges & sieraden is een groothandel met doorverkoop activiteiten. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele fabrieksfouten van producten, een door B2B horloges & sieraden als garantie eventueel aangeboden regeling is een extra service en is geen verplichting. 

 

Artikel 9 - De bestelling

1. Leveranties van goederen en/of diensten worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijke bestelling, tenzij tussen B2B horloges & sieraden en de klant anders is overeengekomen.  
2. In geval van een kennelijke vergissing zal de klant B2B horloges & sieraden hiervan op de hoogte stellen.

  

Artikel 10 - De uitvoering van de bestelling

1. B2B horloges & sieraden zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van goederen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het aangegeven verzendadres dat bij ons bekend is op de website, tenzij anders is overeengekomen.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal B2B horloges & sieraden geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.  

  
Artikel 11 Levering

De door B2B horloges & sieraden opgegeven levertijd van vier tot vijf (4-5) werkdagen is slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

 

Artikel 12 - Betaling   

1. De door de klant verschuldigde bedragen dienen op moment van sluiten van de overeenkomst, te worden voldaan of binnen korte termijn na het plaatsen van de order.  
2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld aan B2B horloges & sieraden te melden.  
3. In geval van wanbetaling van de klant heeft B2B horloges & sieraden behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

   
Artikel 13 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen B2B horloges & sieraden en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  

2. Geschillen en het indienen van geschillen dienen kenbaar gemaakt te worden aan alle desbetreffende partijen binnen een redelijke termijn.

   
Artikel 14 - Wijziging van de voorwaarden

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht, nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de klant meest gunstige bepaling zal prevaleren.